Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • fúze, restrukturalizace a akvizice
 • převody obchodních podílů
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • zajišťování valných hromad
 • zastupování akcionářů
 • závazkové právo
 • cenné papíry a směnky – příprava směnek, posuzování platnosti směnek, sepis návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu, zastupování ve směnečných sporech
 • právo nekalé soutěže
 • zákaz konkurence a  odpovědnost managementu
 • licence, patenty a  ochranné známky
 • nároky z přepravy (CMR)
 • odpovědnost za vady výrobků

Občanské právo

 • vymáhání nároků na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • odškodnění z dopravních nehod, pracovních úrazů, odpovědnost za vady výrobků
 • vlastnické a spoluvlastnické právo
 • převody nemovitostí – smlouvy kupní, darovací
 • zástavní právo a zadržovací právo, věcná břemena
 • nájem a podnájem bytů i nebytových prostor
 • společenství vlastníků bytových jednotek a převody bytových jednotek
 • způsobilost k právnímu jednání
 • ochrana osobnosti a osobních údajů
 • dědické právo – závěti, odkazy, vypořádání dědictví, výkon funkce správce pozůstalosti, zastupování v dědickém řízení na území ČR i v zemích EU
 • práva autorská
 • právo ICT

Vymáhání pohledávek

 • hromadná správa pohledávek
 • posuzování vymahatelnosti pohledávek
 • komunikace s dlužníkem včetně předsoudních výzev
 • zastoupení v soudním či rozhodčím řízení
 • sepis návrhů na zahájení exekuce a zastoupení v exekučním řízení

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy a dohody o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • manažerské smlouvy včetně jmenování a odvolání vedoucích pracovníků
 • konkurenční doložky a  odpovědnost vedoucích pracovníků a manažerů
 • sepis a posuzování pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • příprava a posuzování platnosti výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a rozvázání pracovního poměru dohodou
 • nároky z neplatného skončení pracovního poměru
 • pracovněprávní spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • odškodňování pracovních úrazů
 • vymáhání nároků na náhradu škody zaměstnavatelů i zaměstnanců

Rodinné právo

 • rozvody – sporné i smluvené
 • úprava výchovy a výživy k nezletilým dětem
 • vyživovací povinnost vůči zletilým dětem
 • vyživovací povinnost mezi manželi, výživné rozvedeného manžela
 • předmanželské smlouvy
 • rozšíření a zúžení společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určování otcovství
 • nároky neprovdané matky
 • domácí násilí včetně předběžných opatření na vykázání ze společného obydlí

Medicínské právo

 • poradenství pacientům a provozovatelům zdravotnických zařízení
 • převody lékařských praxí z fyzické osoby na společnosti s ručením omezeným
 • příprava a kontrola smluv pro provozovatele zdravotnických zařízení
 • problematika poskytování informací ve zdravotnictví – zdravotnickými pracovníky, informovaný souhlas, reverz
 • nároky z porušení povinnosti mlčenlivosti
 • odpovědnost ve zdravotnictví – práva a povinnosti zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků a  jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví
 • posouzení předpokladů a rozsahu odpovědnosti za škodu na zdraví
 • vymáhání nároku na náhradu škody způsobené pochybením lékaře a  neposkytnutím lékařské péče

Bankovní právo, finanční služby

 • posuzování veškerých smluvních dokumentů a interních předpisů bank
 • poradenství při bankovních a finančních transakcích
 • právní prověrky a analýzy pro banky i nebankovní subjekty (pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti)
 • příprava smluvní dokumentace související s bankovním i nebankovním financováním nebo poskytováním finančních služeb
 • práva a nároky ze zajištění úvěrů
 • posuzování leasingových a úvěrových smluv

Pojistné právo

 • příprava, kontrola a revize interních dokumentů pojišťoven
 • posouzení, úprava a revize pojistných smluv, pojistných podmínek a výluk z pojištění
 • uplatnění a vymáhání nároků z pojistných smluv
 • sepis vzorových žalob pro pojišťovny, zastupování ve sporech o plnění (pohledávky na pojistném a zajistném, žaloby na náhradu škody, včetně přechodu regresních práv)
 • registrace zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí u České národní banky

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech ve všech stádiích trestního řízení
 • uplatňování nároků poškozeného a jeho zastoupení v trestním řízení
 • sepis návrhů na podmíněné propuštění z výkonu trestu

Správní právo

 • řešení přestupků na úseku dopravy včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • kontrola evidenčních karet řidiče, bodové hodnocení
 • sepis návrhů na katastrální a stavební úřad
 • zastupování v řízení před katastrálním a stavebním úřadem
 • právní služby pro školy a školská zařízení
 • registrace ochranných známek, průmyslových a patentových vzorů

Ústavní právo

 • právní rozbory k otázce porušení ústavních práv
 • sepis ústavních stížností
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem

Právo EU a mezinárodní právo

 • právní stanoviska a analýzy týkající se práva EU a jeho implementace v ČR
 • právní rozbory v kauzách s mezinárodním prvkem
 • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
 • dědická řízení a vyřizování pozůstalostí v zemích EU
 • mezinárodní registrace ochranných známek a zastupování před příslušnými úřady
 • evropské platební rozkazy
 • uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU
 • mezinárodní arbitráž
 • zajištění výpisů z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a  dalších veřejných rejstříků států EU

V rámci poskytovaných právních služeb nabízíme
 • právní konzultace i komplexní právní poradenství pro firmy a občany
 • právní rozbory, analýzy a odborná stanoviska
 • právní zastoupení při jednání s protistranou či smluvním partnerem klienta
 • sepis a připomínkování smluv s právní analýzou z nich vyplývajících nároků a povinností klienta
 • sepis narovnání a dohod o mimosoudním řešení sporů
 • firemní complience – kontrola a adaptace interních dokumentů a ověřování jejich souladu s aktuálně platnými právními předpisy
 • sepis podání vůči soudním, správním a jiným orgánům (žaloby, vyjádření, odvolání, stížnosti, dovolání, ústavní stížnosti, námitky, rozklady, apod.)
 • zastupování v občanském soudním řízení a exekučním řízení
 • zastupování v trestním a přestupkovém řízení
 • zastupování ve správním řízení
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • zastupování před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku

Jako doplňkové služby našim klientům zajišťujeme
 • firemní školení dle individuálních požadavků klienta
 • registrované advokátní úschovy
 • prohlášení o pravosti podpisů
 • konverzi dokumentů
 • vykonavatele závěti v dědickém řízení
 • správu majetku
 • zajištění služeb daňových poradců a auditorů
 • zpracování znaleckých posudků a soudně ověřených překladů
Potřebujete poradit?